Leden sluiten een overeenkomst met Sportjoy CVBA, Zandstraat 174B, 9900 Eeklo, BTW BE 0435.406.769, tel 09 377 87 60, contact@sportjoy.be. Sportjoy is een private club en stelt zijn ruimte en accommodaties ter beschikking van haar leden voor sport en  bewegingsactiviteiten. De voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en diensten van Sportjoy en worden bij een fitnessabonnement ondertekend door het lid (online, op papier of digitaal ).

 1. Toepasselijkheid en info
  1. U begrijpt dat het risico van letsel door (groeps-) fitnessactiviteiten en het gebruik van fitnessapparatuur aanwezig is. U accepteert alle risico’s in verband met het gebruik van trainingsapparatuur tijdens zowel bemande als onbemande uren.
  2. De club is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren die online beschikbaar zijn en aan de deur uithangen. Afhankelijk van het gekozen lidmaatschap kan het lid buiten de openingsuren tijdens bepaalde uren zelfstandig toegang krijgen tot de faciliteiten. Op die momenten is  geen personeel aanwezig.
  3. Sportjoy streeft er naar om ieder nieuw lid een goede begeleiding en training te geven voor een veilig en juist gebruik van de fitnessapparatuur in de club. Sportjoy zal u bij uw eerste bezoek een rondleiding  geven met uitleg over het gebruik van de fitnessapparatuur. Indien u deze rondleiding niet volgt zal u zelf advies inwinnen over de toestellen of oefeningen. Indien u niet weet hoe een toestel of oefening werkt vraagt u advies aan het personeel of stel je de oefening uit tijdens de onbemande uren.
 2. Lidmaatschap
  1. Elk lidmaatschap is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en niet restitueerbaar.
  2. U heeft 7 dagen bedenktijd ( 14 dagen online)  na ondertekening van de overeenkomst. De bedenktijd vervalt zodra u start met het gebruik maken van onze faciliteiten.
  3. Een abonnement kan kosteloos onderbroken worden bij ziekte, mits het voorleggen van een doktersattest. Een aangevraagde pauze moet altijd in de toekomst liggen en kan niet met terugwerkende kracht gebruikt worden.
  4. Beurtenkaarten zijn beperkt geldig (maximum 12 maanden) en kunnen gebruikt worden voor diensten vòòr de vervaldatum. In geen geval wordt de vervaldatum verlengd tenzij bij aankoop van nieuwe beurten.
 3. Opzeg abonnement
  1. Wanneer u  wenst te stoppen vernemen we dat graag van u  in een persoonlijk gesprek, online via het klantenportaal, per telefoon of per post.
  2. Een sanctie of beperking op uw lidmaatschap (bv geen automatische toegang) door het overtreden van de voorwaarden kan voor de klant nooit een reden zijn om een abonnement vroegtijdig te beëindigen.
  3. Het lid kan een abonnement vroegtijdig stopzetten bij
   • Verhuis buiten een straal van 15 kilometer van Sportjoy vanaf de dag van verhuis
   • Een ernstige ziekte of letsel dat u niet meer in staat stelt om de club te gebruiken na aanleveren medisch attest
  4. Sportjoy kan de overeenkomst onmiddellijk opzeggen indien het lid deze voorwaarden of het club reglement schendt of zich onrechtmatig gedraagt tegenover de club of een ander lid. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in deze gevallen niet terugbetaald. Schade wordt op het betreffende lid verhaald.
 4. Lidkaart
  1. Een lidkaart ( toegangsbadge ) wordt bij inschrijving als lid aan u verkocht. Deze kaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u uw lidkaart bent verloren of hij is gestolen, dan moet u dit bij de club melden en koopt u een nieuwe vervangende lidkaart.
  2. Leden die hun lidkaart niet bij zich hebben tijdens onbemande uren worden niet worden toegelaten in de club. Ze mogen in geen geval toegang krijgen door een ander lid.
 5. Domiciliëring
  1. De overeenkomst is van bepaalde duur en wordt na de minimum periode telkens stilzwijgend verlengd met één maand, totdat de klant zijn/haar overeenkomst opzegt.  De opzeg dient te gebeuren voor de 25ste van de maand.
  2. Wanneer een debitering bij de eerste aanbieding geweigerd wordt zal  een 2e poging ondernomen worden
  3. Als ook  de 2e poging geweigerd wordt of als het lid een terugbetaling via zijn bank aanvraagt dan wordt het lid in gebreke gesteld. Indien het lid meer dan 14 dagen in gebreke blijft worden 50 € administratiekosten in rekening gebracht. Het lid blijft het resterende bedrag van zijn abonnement verschuldigd. Kosten voor de invordering  (incassobureau of advocaat) en gerechtskosten zijn ten laste van de klant.
  4. Indien een lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet kan de club het lid toegang tot de faciliteiten ontzeggen.
 6. Medische toestand
  1. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, dat hij/zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem/haar zou kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn/haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie. Men mag geen gebruik maken van de club indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of de fysieke conditie van de andere leden zou schaden.
  2. Leden met klachten ( fysiek /mentaal )en/of medisch verleden zijn ervan op de hoogte dat zij enkel mogen sporten tijdens bemande uren of  tijdens de onbemande uren samen met een partner die weet hoe te handelen bij een probleem. Het is niet toegestaan voor deze leden om alleen te komen sporten tijdens de onbemande uren.
  3. De minimumleeftijd voor het aangaan van een overeenkomst bedraagt 18 jaar. Vanaf 15 jaar is dit slechts mogelijk op voorwaarde dat de minderjarige kinderen een bewijs van toestemming van de ouders kunnen voorleggen. Toegang tot de sportfaciliteiten onder de 15 jaar is  enkel toegestaan onder ouderlijke begeleiding, hetzij onderlinge overeenkomst.
  4. Sportjoy noch zijn medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor een persoonlijk letsel of ziekte van leden of gasten.
 7. Veiligheidsvoorschriften
  1. Er is 24 uurs videobewaking aanwezig en de beelden worden bijgehouden voor zolang de wet dit toelaat.  Ondanks dit bewakingssysteem raden wij alle leden aan om voorzichtig te zijn bij het binnenkomen of verlaten van het gebouw. Een gratis telefoon is beschikbaar als u zich bedreigd voelt of getuige bent van verdachte activiteiten. Laat geen individuen binnen die op de deur kloppen en/of  u vragen om de deur open te maken. Als er toch niet-leden tot de club worden toegelaten ,zullen hier passende maatregelen tegen genomen worden, opschorting lidmaatschap en een boete van 150 euro.
  2. U bent verantwoordelijk voor het begrijpen van de bediening van de alarmmelders en stemt ermee in om ze alleen in geval van noodsituatie te gebruiken. Bij misbruik zullen de kosten op u verhaald worden plus een administratieve kost.
  3. Het is verboden voor leden om foto’s te nemen (incl via smartphone) in elke ruimte van de club.
  4. U moet zich houden aan de instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van (fitness) apparatuur in de club. U bent bewust van het feit dat de club op tijden onbemand is en op die  momenten u geen apparatuur mag gebruiken waarmee u niet vertrouwd bent.
  5. Jongeren onder de 15 jaar kunnen alleen trainen tijdens tijdens de bemande uren.
 8. Gedrag
  1. Ongepast gedrag waaronder maar niet exclusief: Bedreiging, gewelddadig gedrag, misbruik van de apparatuur, gebruik van alcohol of illegale middelen en roken in de club kan leiden tot schorsing of beëindiging van uw lidmaatschap.
  2. Roken is in binnen het gebouw verboden.
  3. Het bedekken van het hoofd (incl een petje of hooded capuchon) is niet toegestaan in verband met veiligheid en herkenbaarheid.
  4. Het betreden van de sportruimtes is enkel toegelaten in sportkledij en met propere schoenen. Leden zijn verplicht materiaal en zalen in goede staat achter te laten. Tijdens het trainen moet een handdoek op het toestel gelegd worden en na gebruik moet het toestel afgekuist worden met het voorziene papier en ontsmettingsmiddel. Deelnemers aan buitenactiviteiten zijn verplicht 2 paar schoenen te voorzien.
  5. De klant verbindt zich ertoe in het centrum geen daden te verrichten die de naam van Sportjoy kunnen schaden. (vb: nemen van doping).  Eigen drank is enkel toegestaan in de kleedkamers.
 9. Groepslessen en reservaties
  1. Indien een klant niet komt opdagen voor een reservatie (groepsles, tennis, squash)  is er geen terugbetaling verschuldigd. We willen iedereen de kans geven om deel te nemen aan een groepsles of een terrein te kunnen reserveren.
  2. Individuele annulaties worden voor groepslessen aanvaard tot 24 uur voor aanvang, voor andere reservaties tot 48 uur. Er is geen terugbetaling verschuldigd bij te late annulaties.
  3. Indien een klant meermaals niet komt opdagen  of veelvuldig laattijdig annuleert kan hij de mogelijkheid om vooraf te reserveren verliezen.
  4. Deelnemers aan de groepslessen dienen op tijd aanwezig te zijn, er moeten minimum 5 deelnemers zijn vooraleer de groepsles doorgaat.
 10. Privacy
  1. Sportjoy verwerkt en bewaart gegevens van jouw. We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en delen ze niet met derden tenzij nodig voor onze bedrijfsvoering. In onze Privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verwerken , delen, bewaren en welke acties je kan ondernemen. Je kan de Privacyverklaring steeds nalezen op onze website https://sportjoy.be/privacy of een kopie vragen in de Sportjoy.
 11. Bijkomende bepalingen
  1. U kunt de club niet aansprakelijk stellen voor verlies ,schade of diefstal van uw eigendommen tijdens het bezoek aan de club en het gebruik van de faciliteiten.
  2. Auto’s die geparkeerd staan op de parking van de club of elders op het terrein en alles wat zich in de auto’s bevindt worden op eigen risico achtergelaten. De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade/inbraak of verlies ervan.
  3. In geval de club verkocht wordt aan een andere eigenaar dragen wij uw lidmaatschap over aan de nieuwe eigenaar. U blijft lid bij de nieuwe club op voorwaarde dat er geen negatieve impact is op de lidgelden en de lidmaatschapsvoorwaarden gelijk blijven
  4. Een sportverzekering is niet inbegrepen tenzij uitdrukkelijk aangegeven
  5. De kleedkastjes dienen gebruikt te worden om kleding-, sporttassen en persoonlijke bezittingen in op te bergen tijdens het trainen. Elke avond worden de kastjes geledigd  en sloten doorgeknipt.
  6. Kinderen zijn niet toegelaten in de zalen of kleedkamers.
  7. (huis) dieren zijn niet toegelaten op de terreinen van Sportjoy. Ook niet binnen.
  8. Sportjoy volgt de gedragscode van de Fitness-sector, deze is te raadplegen via de website en aan de balie.
  9. Mocht een gedeelte van de voorwaarden nietig verklaard worden dan is de rest nog steeds van toepassing.