1. Toepasselijkheid en info 
 1. U begrijpt dat het risico van letsel door (groeps-) fitnessactiviteiten, het gebruik van fitnessapparatuur en padellen aanwezig is. U accepteert alle risico’s in verband met het gebruik van trainingsapparatuur tijdens zowel bemande als onbemande uren. 
 1. De club is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren die online beschikbaar zijn en aan de deur uithangen. Afhankelijk van het gekozen lidmaatschap of via online reservatie voor padel kan het lid buiten de openingsuren tijdens bepaalde uren zelfstandig toegang krijgen tot de faciliteiten. Op die momenten is geen personeel aanwezig. 
 1. Sportjoy streeft ernaar om ieder nieuw lid een goede begeleiding te geven voor een veilig en juist gebruik van de fitnessapparatuur in de club. Sportjoy zal u bij uw eerste bezoek een rondleiding geven met uitleg over het gebruik van de fitnessapparatuur. Indien u deze rondleiding niet volgt zal u zelf advies inwinnen over de toestellen of oefeningen. Indien u niet weet hoe een toestel of oefening werkt vraagt u advies aan het personeel of stel je de oefening uit tijdens de onbemande uren. 
 1. Lidmaatschap 
 1. Elk lidmaatschap is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en niet restitueerbaar. Met goedkeuring van een medewerker kan een beurt van uw beurtenkaart, fitness en groepslessen, eenmalig gebruikt worden om iemand mee te nemen of in te schrijven voor een groepsles.  
 1. U heeft 7 dagen bedenktijd (14 dagen online) na aankoop van een abonnement of beurtenkaart. De bedenktijd vervalt zodra u start met het gebruik maken van onze faciliteiten.  
 1. Een abonnement kan kosteloos onderbroken worden bij ziekte, mits het voorleggen van een doktersattest. Een aangevraagde pauze moet altijd in de toekomst liggen en kan niet met terugwerkende kracht gebruikt worden. 
 1. Beurtenkaarten zijn beperkt geldig (maximum 12 maanden) en kunnen gebruikt worden voor diensten vòòr de vervaldatum. In geen geval wordt de vervaldatum verlengd tenzij bij aankoop van nieuwe beurten of bij het voorleggen van een geldig doktersattest. In het laatste geval zullen de beurten verlengd worden voor de duur van de ongeschiktheid.  
 1. Opzeg abonnement 
 1. Wanneer u uw domiciliëring wenst te stoppen vernemen we dit van u in een persoonlijk gesprek, online via het klantenportaal, per telefoon of per mail. 
 1. Een sanctie of beperking op uw lidmaatschap (bv geen automatische toegang) door het overtreden van de voorwaarden kan voor de klant nooit een reden zijn om een terugbetaling te eisen op een abonnement. 
 1. Sportjoy kan de overeenkomst onmiddellijk opzeggen indien het lid deze voorwaarden of het club reglement schendt of zich onrechtmatig gedraagt tegenover de club of een ander lid. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt nooit terugbetaald. Schade wordt op het betreffende lid vergoed. 
 1. Toegangsbadge en applicatie  
 1. Een toegangsbadge wordt bij inschrijving op vraag aan u bezorgd. De badge en de QR-code via de applicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u uw badge bent verloren of hij is gestolen, dan moet u dit bij de club melden en krijgt u een nieuwe, vervangende badge. 
 1. Leden die hun badge of applicatie niet bij zich hebben tijdens onbemande uren worden niet worden toegelaten in de club. Ze mogen in geen geval toegang krijgen door een ander lid. 
 1. Domiciliëring 
 1. De overeenkomst is van bepaalde duur en wordt na de minimumperiode telkens stilzwijgend verlengd met één maand, totdat de klant zijn/haar overeenkomst opzegt.  De opzeg dient te gebeuren voor de 25ste van de maand. 
 1. Wanneer een debitering bij de eerste aanbieding geweigerd wordt zal een 2e poging ondernomen worden. 
 1. Indien een lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet kan de club het lid toegang tot de faciliteiten ontzeggen. 
 1. Medische toestand en leeftijd 
 1. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, dat hij/zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem/haar zou kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn/haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie. Men mag geen gebruik maken van de club indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of de fysieke conditie van de andere leden zou schaden. 
 1. Leden met klachten (fysiek /mentaal) en/of medisch verleden zijn ervan op de hoogte dat zij enkel mogen sporten tijdens bemande uren of tijdens de onbemande uren samen met een partner die weet hoe te handelen bij een probleem. Het is niet toegestaan voor deze leden om alleen te komen sporten tijdens de onbemande uren. 
 1. De minimumleeftijd voor het aangaan van een overeenkomst bedraagt 15 jaar. Onder 18 jaar is dit slechts mogelijk op voorwaarde dat de minderjarige een bewijs van toestemming van de ouders kunnen voorleggen. Toegang tot de fitness en groepslessen voor personen die jonger dan 15 jaar zijn, is verboden.  
 1. Sportjoy noch zijn medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor een persoonlijk letsel of ziekte van leden of gasten. 
 1. Veiligheidsvoorschriften 
 1. Er is 24 uurs videobewaking aanwezig en de beelden worden bijgehouden voor zolang de wet dit toelaat. Ondanks dit bewakingssysteem raden wij alle leden aan om voorzichtig te zijn bij het binnenkomen of verlaten van het gebouw. Een gratis telefoon is beschikbaar als u zich bedreigd voelt of getuige bent van verdachte activiteiten. Laat geen individuen binnen die op de deur kloppen en/of u vragen om de deur open te maken. Als er toch niet-leden tot de club worden toegelaten, zullen hier passende maatregelen tegen genomen worden, opschorting lidmaatschap en een boete van 150 euro. 
 1. U bent verantwoordelijk voor het begrijpen van de bediening van de alarmmelders en stemt ermee in om ze alleen in geval van noodsituatie te gebruiken. Bij misbruik zullen de kosten op u verhaald worden plus een administratieve kost. 
 1. Het is verboden voor leden om foto’s te nemen (incl. via smartphone) in elke ruimte van de club waarop andere personen worden afgebeeld zonder toestemming. 
 1. Gedrag 
 1. Ongepast gedrag waaronder maar niet exclusief: Bedreiging, gewelddadig gedrag, misbruik van de apparatuur, illegale middelen en roken in de club kan leiden tot schorsing of beëindiging van uw lidmaatschap. 
 1. Het betreden van de sportruimtes is enkel toegelaten in sportkledij en met propere schoenen. Leden zijn verplicht materiaal en zalen in goede staat achter te laten. Tijdens het trainen moet een handdoek op het toestel gelegd worden en na gebruik moet het toestel afgekuist worden met het voorziene papier en ontsmettingsmiddel.  
 1. De klant verbindt zich ertoe in het centrum geen daden te verrichten die de naam van Sportjoy kunnen schaden. (vb: nemen van doping).  
 1. Groepslessen en reservaties 
 1. Indien een klant niet komt opdagen voor een reservatie (groepsles en padel) is er geen terugbetaling verschuldigd.  
 1. Individuele annulaties worden voor groepslessen en terreinreservaties aanvaard tot 24 uur voor aanvang. Er is geen terugbetaling verschuldigd bij te late annulaties. 
 1. Indien een klant meermaals niet komt opdagen of veelvuldig laattijdig annuleert kan hij de mogelijkheid om te reserveren verliezen. 
 1. Deelnemers aan de groepslessen dienen op tijd aanwezig te zijn, er moeten minimum 5 deelnemers zijn vooraleer de groepsles doorgaat. 
 1. Weersomstandigheden zijn geen geldige reden om een outdoor reservatie laattijdige te annuleren.   
 1. Indien een reservatie door de club wordt geannuleerd door overmacht, ziekte van een lesgever, een te laag aantal deelnemers of weersomstandigheden zal u steeds uw beurt/saldo terugkrijgen. 
 1. Betaling padelreservaties  
 1. De betaling van een reservatie padel dient steeds te gebeuren bij het maken van de reservatie. 
 1. Bij tijdige annulatie (minsten 24u op voorhand) zal u het betaalde bedrag met uitzondering van de administratiekosten terugkrijgen in de vorm van clubsaldo op uw account.  
 1. Indien u herhaaldelijk padelterrein betreedt zonder geldige betaling of zonder geldige reservatie kan u de toegang tot Sportjoy ontzegd worden. 
 1. Privacy 
 1. Sportjoy verwerkt en bewaart gegevens van de leden en klanten. We gaan zorgvuldig om met uw gegevens en delen ze niet met derden tenzij nodig voor onze bedrijfsvoering. In onze Privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verwerken, delen, bewaren en welke acties je kan ondernemen. Je kan de Privacyverklaring steeds nalezen op onze website of een kopie vragen in de Sportjoy. 
 1. Bijkomende bepalingen 
 1. U kunt de club niet aansprakelijk stellen voor verlies, schade (door uzelf of derden) of diefstal van uw eigendommen tijdens het bezoek aan de club en het gebruik van de faciliteiten. 
 1. Auto’s die geparkeerd staan op de parking van de club of elders op het terrein en alles wat zich in de auto’s bevindt worden op eigen risico achtergelaten. De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade/inbraak of verlies ervan.  
 1. In geval de club verkocht wordt aan een andere eigenaar dragen wij uw lidmaatschap over aan de nieuwe eigenaar. U blijft lid bij de nieuwe club op voorwaarde dat er geen negatieve impact is op de lidgelden en de lidmaatschapsvoorwaarden gelijk blijven. 
 1. Een sportverzekering is niet inbegrepen. 
 1. De kleedkastjes dienen gebruikt te worden om kleding-, sporttassen en persoonlijke bezittingen in op te bergen tijdens het trainen. Leden voorzien zelf een slot. De kastjes mogen enkel op slot blijven tijdens uw aanwezigheid tenzij u uitdrukkelijke toestemming kreeg van een medewerker. Sloten worden doorgeknipt na sluitingstijd.  
 1. Kinderen zijn niet toegelaten in de leszalen, fitnessruimte en kleedkamers met uitzondering van schoolsportdagen en sportkampen.  
 1. Honden moeten steeds aan de leiband gehouden worden en zijn niet toegelaten in de leszalen en op de padelterreinen.  
 1. Sportjoy volgt de gedragscode van de Fitness-sector. 
 1. Het is ten strengste verboden om de automatische toegangsdeur open te zetten. Zijdeuren en de poortdeur mogen enkel opengezet worden (ter verluchting bij warm weer) met uitdrukkelijke toestemming van een medewerker. Het raam van de fitness mag niet geopend worden tijdens de onbemande uren. 
 1. Mocht een gedeelte van de voorwaarden nietig verklaard worden dan is de rest nog steeds van toepassing.